Wetgeving en nuttige documenten

WET OP DE MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek) vanaf 01/01/2019

(W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.X11.1961, BS 18.V.1962)
BOEK II
GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM

TITEL II EIGENDOM

HOOFDSTUK ll

MEDE-EIGENDOM

Boek nr 1 : Gecoördineerde wet op de mede-eigendom – Versie 01.01.2019 

1 Wet van 8 juli 1924 is de introductie van de 'Gewone en gedwongen mede-eigendom in het alge­meen' in het Belgisch Burgerlijk Wetboek onder het toenmalige Artikel 577 Bis (thans Art. 577-2), bestaande uit slechts elf paragrafen.

2 Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen v/h Burgerlijk Wetboek betreffen-
de de mede-eigendom. Art.1 wijziging §9 & opheffing §11; Art.2 toevoeging van de artikels 577-3 t/m 577-
14; Art.3 t/m 10 Wijzigingsbepalingen andere betrokken wetgeving; Art.11 t/m 13 Overgangsbepalingen.
(Belgisch Staatsblad 26.07.1994 onder het nr. 94-1928)

3 Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van Het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigen- dom te moderniseren en transparanter te maken.                                                                        (Belgisch Staatsblad 28.06.2010)

4 Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken                                                                    (Belgisch Staatsblad 29.08.2011)    

5 Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.                                                                         (Belgisch Staatsblad 08.06.2012)

6 Wet van Wet van 7 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossingen, meer bepaald Titel 6: Diverse wijzigingen inzake de wetgeving betreffende de mede-eigendom, de artikel 162 t/rn 179.

Het betreft in onderhavige gecoördineerde wettekst de onderlijnde verbeteringen en/of toevoegingen, (telkens met verwijzing naar het betrokken wetsartikel).

7 De hier opgenomen wettekst is de integrale en gecoördineerde versie van de zes opeenvolgende (elkaar aanvullende, wijzigende en verbeterende) wetten van 1924, 1994, 2010, 2011, 2012 & 2018), en is bovendien gecorrigeerd overeenkomstig de errata die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad op 20.09.1994 onder het nummer 94-2377 (94-1928) en een toevoeging aan de wet van 1994 (ni. Art. 577-8, § 4, ten 9°) door de wetswijziging van 14.12.2005 (inw. 07.01.2006).

8 In het vierde lid wordt in de laatste zin in de Franse tekst het woord Indivision' vervangen door het woord 'assosiation'.

9 Volstrekte meerderheid = 50% + 1 (van een rechtsgeldige algemene vergadering)

10 Eenparigheid = (1.000 op 1.000, of) het akkoord van de totaliteit van alle aandeelhouders.

11 Dit nieuwe artikel 577-11, § 4, B.W. is evenwel in strijd met artikel 1593 B.W. dat zegt: "De kosten van de akten en andere bijkomende kosten van de koop komen ten laste van de koper "

12 Het dwingend recht slaat dus op de gehele afdeling 11, hetzij het geheel van de artikels 577-3 tot en met 577-14 B.W.

13 De wet op de appartementsmede-eigendom van 30 juni 1994 verscheen in het Belgisch Staatsblad op 26 Juli 1994 (onder het nummer 94-1928), zodat die wet reeds in werking is (of behoort te zijn) sedert 1 augustus 1995.

Afdeling 1
Gewone mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom in het algemeen

(W. 08.VII.1924) 1        (W. 30.V1.1994, art.1 §1, inw.01.VIII.1995) 2      (W. 02.V1.2010, inw. 1 IX.2010)³

(W.13.1111[2011) 4 (W, 15.V.2012)5 (W 07.VI _2018. art. 162 t/rn 179, inw.01.01.2019)6

Art. 577-2. § 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebe­hoort, geregeld als volgt: (W. 8.VII.1924) & (W. 30 VI 1994, art.1 §1, inw. 1.VIII.1995)

§ 2        De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn.

§ 3        De mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van eigendom naar verhouding van zijn aandeel.

§ 4        De mede-eigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren.

§ 5        De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deel­genoten verenigbaar is.

Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten.

§ 6        Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars geschieden. Evenwel kan een der mede-eigenaars de overige noodzaken deel te nemen aan de daden van beheer waar­van de rechter de noodzakelijkheid erkent.

§ 7        leder mede-eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot het behoud en tot onder­houd, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak.

§ 8        De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen aan regels, die be­paald zijn in de titel Erfenissen.

§ 9        [Onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehoren­de erven, zijn echter niet vatbaar voor verdeling.

Het aandeel in de onverdeelde onroerende goederen kan niet overgedragen, met za­kelijke rechten bezwaard of in beslag genomen warden dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is.

De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten warden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kos­ten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben.

De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren. De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht.

(30.V1.1994, art.1 §2 1°, inw.1.VIII.1995)

§ 10  In het geval van § 9 staat het elke mede-eigenaar vrij op zijn kosten aan de ge­meenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daar­van niet wijzigt en aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet.

In het geval van §9 hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren  het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op  de gemene delen aan te leggen. te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze  werken tot doel hebben om de infrastructuur voor  de eigenaars of eigenaars en gebrui­kers van de betrokken privatieve delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate van de andere individuele

mede-eigenaars of. in  voorkomend geval de vereniging van mede-eigenaars geen financiële lasten moeten dragen. Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd,  blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemene delen bevindt.

Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden  voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, aan deze laatste per aangetekende zending waarin het adres van de  afzender is vermeld, een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaar­diging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur. De mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars kunnen beslissen om zelf werken ter optimalisatie van de infrastructuur uit te voeren, in welk geval zij op de in dit lid vermelde wijze de andere mede-eigenaars en de operator op de hoogte moeten  brengen van hun voornemens. Deze werken nemen een aanvang binnen zes maan­den na ontvangst van hun aangetekende zending.

Op straffe van verval, kunnen de mede-eigenaars of. in voorkomend geval, de vereni­ging van mede-eigenaars binnen twee maanden na de ontvangst van deze aangete­kende zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen werken via een aangete­kende zending aan de afzender en dit op grond van een rechtmatig belang. Een recht­matig belang doet zich voor in volgende situaties:

- er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw, of

- de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan veroorzaken belangrijke schade  op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de  gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of;

- geen optimalisatie van de infrastructuur resulteert uit de voorziene werken of de  werken verzwaren de financiële lasten van andere mede-eigenaars of gebruikers.

Degene die deze infrastructuur aanlegt, onderhoudt of vernieuwt, verbindt zich ertoe om de werken uit te voeren op de wijze die de minste hinder veroorzaakt aan de be­woners en hierover met de andere mede-eigenaars of. indien er een syndicus is, met hem te goeder trouw te overleggen. De mede-eigenaars, de bewoners of, indien er een  syndicus is deze laatste, kunnen te allen tijde de werken opvolgen en hierover infor­matie opvragen bij de betrokken mede-eigenaar of nutsoperator.

(W. 07.VI.2018, art.162, inw.01.1.2019)

§ 11.(…) (W. 8,VII.1924)                             (Werd opgeheven door W. 30.VI.1994, art.1§2 2°, inw. 1.VIII.1995)

Afdeling II

Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen

(W. 30.VI.1994, art.2) (W. 02.V1.2010, art.2) (W.13.V111.2011) (W.15 V.2012) (W.07.V1.2018)

Eerste onderafdeling
Algemene bepalingen

Art. 577-3. De beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom, neer­gelegd in artikel 577-2, § 9, en de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder onroerend goed waarop een gebouw of groep van gebouwen is opgericht of kan  worden opgericht waarvan het eigendomsrecht verdeeld is volgens kavels die elk een  privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen

bevatten.                                                                (W. 07.V1.2018, art.163/1, inw.01.1.2019)

Van deze afdeling kan warden afgeweken indien de aard van de gemene delen dat rechtvaardigt, zolang alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking en middels een basisakte waarin afzonderlijke privatieve delen worden ingesteld.

(W  07 VI.2018. art.163/2, inw 01.1.2019)

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop die beginselen van toepassing zijn, moet worden beheerst door een basisakte en een reglement van mede-eigendom en een  reglement van interne orde hetwelk onderhands kan worden opgemaakt.

(W. 07.VI.2018, art.163/3, inw.01.1.2019)

Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebou­wen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn.

Indien het gebouw of groep van gebouwen bestaat uit twintig kavels of meer, is het mogelijk dat de basisakte bepaalt dat er een of meer deelverenigingen warden  opgericht voor de kavels van een of meer gebouwen van de groep van  gebouwen  en, indien in een gebouw een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden  onderdelen aanwezig is, voor de kavels van één of meer van de onderdelen.

(W. 07.VI.2018, ad,163/4, inw.01.1.2019)

Deze deelverenigingen zijn enkel bevoegd voor de in de basisakte aangeduide par­ticulier gemeenschappelijke delen met dien verstande dat de hoofdvereniging exclu­sief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren. De artikelen 577-3 en volgende zijn van toepassing op deze deelverenigingen8.

(W. 02,VI.2010, art 2, 2° , inw.1.IX 2010) & (W. 07.VI.2018, art.163/5, inw 01.1.2019)

Art. 577-4. § 1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeen­schappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepa­ling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.

Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.                   (W. 02.VI..2010, art,3 A), inw.1..IX..2010)

Het reglement van mede-eigendom moet bevatten:

1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffen­de de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten. De mede-eigenaars hebben  een proportioneel recht op gebruik van de gemene delen, tenzij anders in de statuten  is bepaald. Een dergelijke statutaire afwijking wordt vermoed een erfdienstbaarheid te zijn, behoudens afwijkende clausule; (w. 07.V1.2018. ad.16411, inw.01.12019)

2° de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten, evenals in voorkomend geval, de bedingen en sancties met betrekking tot de niet-betaling van die lasten;        (W.02.VI.2010,art.3B), inw.1.IX.2010)

(W.07 .VI. 2018, art.164/2, inw.01.I.2019)

§ 1/1. De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend, hebben het recht om tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemene  delen wijzigingen aan de statuten  aan te brengen. voor zover zulks door technische omstandigheden of  door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eige­naars is ingegeven, niet aan de rechten van de andere mede-eigenaars op hun priva­tief gedeelte raakt en de verplichtingen van één of meerdere  mede-eigenaars niet bezwaart.  De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend dragen de kosten voor deze wijziging.

Deze partijen zenden per aangetekende zending  aan alle andere mede-eigenaars 
een ontwerp van de wijzigende statuten, minstens twee maanden voorafgaand aan 
het verlijden van de wijzigende akte, waarin de contactgegevens van de instrumente-

rende notaris uitdrukkelijk zijn vermeld. Op straffe van verval van zijn rechten, moet een  mede-eigenaar binnen twee maanden na de ontvangst van deze zending verzet aante­kenen tegen de voorgenomen wijziging via aangetekende zending aan de betrokken notaris en, in voorkomend geval, in rechte treden. BW577-7 1/1.2018,art.164/4inw.01.1,2019)

2. Er wordt een regelement opgesteld bij onderhandse akte. Het

reglement van interne orde bevat minstens:

1° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegd­heid van de algemene vergadering, evenals, in voorkomend geval, het door de alge­mene vergadering bepaalde bedrag overeenkomstig artikel 577-7, § 1, 1°, c);

2° de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden.  de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen.

3° de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de  vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.                                                               (W 07.VI.2018,art.164/5, inw.01.1 2019)

§ 3      leder beding dat het recht beperkt van de mede-eigenaar om het beheer van zijn  kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven

gehouden.                                                                                       (W.07.III 2018,art.164/6, inw 0I 1.2019)

§ 4      Ieder beding dat de rechtsmacht om geschillen die in verband met de toepassing van deze afdelingen aan één of meer arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden. Dat sluit noch de toepassing van de artikelen 1724 en volgen­de van het Gerechtelijk Wetboek inzake bemiddeling uit, noch de toepassing van
artikel 1738 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek inzake collaboratieve onder-

handelingen.                                                             (W .07 VI,2018,art.164/7, inw 01.I.2019)

Onderafdeling II

Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars

Art. 577-5. § 1. De vereniging van mede-eigenaars verkrijgt rechtspersoonlijkheid wan­neer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

1° het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste een kavel;

2° de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor. De plannen van het gebouw kunnen daarbij in de vorm van een door de notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage warden gevoegd.

Zij draagt de benaming: "Vereniging van mede-eigenaars", gevolgd door de vermeldin­gen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen.

Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van gebouwen gaat, moet de basisakte bepalen en in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is.

Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het on-
dernemingsnummer van die vereniging.                              (W. 02.V1.2010, art 4, inw.1.1X.2010)

§ 2        Indien de statuten niet of niet tijdig werden overgeschreven, kan de vereniging van mede-eigenaars zich ten aanzien van derden niet op haar rechtspersoonlijkheid beroe­pen; deze zijn echter wel gerechtigd ze in te roepen tegen de vereniging. De deelver­enigingen kunnen maar over rechtspersoonlijkheid beschikken vanaf het ogenblik dat de hoofdvereniging waarvan zij afhangen, zelf over rechtspersoonlijkheid beschikt.

(W.07.V1.2018,art.165 a), inw.01.1.2019)

§ 3        De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat

in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen. Het vermo-

gen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat minstens uit een werkkapitaal en een reservekapitaal.

Onder 'werkkapitaal' wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemene delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

Onder reservekapitaal' wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen  die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een  lift. of het !eggen van een nieuwe dakbedekking.

De vereniging van mede-eigenaars moet uiterlijk na afloop van vijf jaar na datum van  de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw een reservekapitaal  aanleggen waarvan de jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar de vereniging van mede-eigenaars kan met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen beslissen om dit verplicht reservekapitaal niet aan te leggen.

Die bedragen moeten op diverse rekeningen worden geplaatst, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal: al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede­eigenaars worden geopend.

Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat uit de door de algeme­ne vergadering bepaalde periodieke bijdragen van de mede-eigenaars. De syndicus  kan alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen nemen voor de invordering  van de lasten.

Wanneer de eigendom van een kavel bezwaard is met een vruchtgebruik. zin de titu­larissen van de zakelijke rechten hoofdelijk gehouden tot de betaling van die lasten.  De syndicus deelt bij de oproep tot kapitaalsinbreng aan alle betrokken partijen mee welk deel bestemd zal zijn voor het reservekapitaal_ (1N.o7 Vi 2018.art.165 b), inw.01.I.2019)

§ 4. Onverminderd artikel 577-9. § 5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waar­bij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het ver­mogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel gebruikt voor de stemming overeenkomstig artikel 577-6, § 6, hetzij in het eerste lid, hetzij in het tweede lid, naargelang het geval. (W.07 VI.2018.art.165 b), inw 01.1.2019)

Onderafdeling III
Organen van de vereniging van mede-eigenaars.

(VV 02.VI 2010, art.5, inw.1.IX.2010)

Art.577-6. § 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebben­den en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgel­dig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergade­ringen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De be­langhebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

(W. 02.V1.2010, art.6. tnw.1.1X.2010)

Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen voor de dag van de algemene vergadering daarvan bij aan­getekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag _tijdens de algemene vergade­ring de discussies niet leiden. noch ze monopoliseren. (W.07.VI2018.art 166/1 inw.01.1.2019)

§ 2     De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van in­terne orde vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede­eigendom een beslissing moet worden genomen.       (W,07.V1.2018,art 16612, inw,01.1.2019)

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op ver­zoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangete­kende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars.

Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eige­naars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeen­roepen.

Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daar­van, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, een  of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan

te wijzen.                                                                                                                                         W.07.V1.2018,art.166/3, inw.01.12019)

§ 3     De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter be­spreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstel­len die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigen­dom, ten minste drie weken voor de eerste dag van de in het reglement van interne  orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

(W.07.V1.2018,ad.16614 § 5 inw.01.1.2019)

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de ge­agendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadres­seerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden ver­zonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

(W.15.V.2012, art l, ten 1°)

Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien daden  vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

(W.07,VI.2018,art.166/6, inw.01,12019)

§ 4     Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-ei­gendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten warden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig §3. (W.15.V.2012, art.2, ten 2°)

Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering geplaatst wor­den, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene verga­dering geplaatst.

§ 5     De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten.

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de ge­meenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de alge­mene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

§ 6     ledere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van  bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stem­ming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

(W.07..VI..2018,art.166/7, inw.01 .1.2019)

§ 7     iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algeme­ne vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notari­ële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene  vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

(W 07-V3  2018art 166/8, inw.01.1.2019)

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aan­wezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

(W.07.V1.2018,art.16619. inw.01.I.2019)

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een alge­mene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering.

§ 8     De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid 9 van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blan­co- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

§ 9     Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige an­dere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraad­slagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

§ 10  De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aange­wezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

§ 11    De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid 10, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene ver­gadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten wor­den verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op.

§ 12    De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de be­slissingen bedoeld in de §§ 10 & 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en  bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een  kavel die. in voorkomend geval krachten artikel 577-6. 1 tweede lid, stemrecht
heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndi­cus daarvan schriftelijk op de hoogte.          (W.07.V1.2018,art.166/10. inw.01.1.2019)

Art. 577-7. § 1. De algemene vergadering beslist:          (W. 02.VI.2010, art.7 A), tnw.1.1X.2010)

1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen: (W 07.V1.2018,art.167/1, inw.01.12019)

a.  over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of                                                                        het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4.§1/1; (W.07.1/1.2018,art.16712.1nw.01.1.2019)

b. over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk  opgelegde werken en de werken tot behoud van  het goed en daden van voorlopig  beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen  van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, ten 4°;                                                                                                                                             (W.07.V1.2018,art.16713.1nw.01.1.2019)

       c. VV.2.V1.2010,art.7 B, inw_1.1X.2010 werd opgeheven door: (VV.07.V1.2018,art.167/4, inw.01.1.2019)

d)    over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging   verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4', bedoelde daden.

(W. 02.V1.2010. art.7 C), inw.1.1X.2010)

e)    mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereni­ging van mede-eigenaars. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars. (W 02.VL2010, art.7 D), inw.1.1X.2010)

2° bij meerderheid van vier vijftien van de stemmen :

a)    over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b)    over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

c)     over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;

d)    over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeen­schappelijk te worden;

e)    over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. Dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één  mede-eigenaar op de gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht ver-

oorzaken;                                                                                    (W.07.V1.2018  art16715. Inw 011.2019)

f)      over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid;

(W 02.V1.2010, art.7 E), inw.1.IX.2010)

ervan lager is dan het aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale  kostprijs van de werken.. in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde compensatie. Indien de voornoemde redenen ontbre­ken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige heropbouw genomen worden bij  eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen beschreven in de paragraaf 3.

(W.07.V1.2018,art.167/7, inw 01.L2019)

§ 2      in geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de her­opbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom.

§ 3      Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over el­ke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, middels de over­legging van een verslag zoals bepaald in artikel 577-4, 1, tweede

(VV .07.VI.2018,art.167/8,  inw.01.1.2019)

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste gekwalifi­ceerde meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van ka­vels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde gekwalificeerde meerderheid. beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van mede-eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is. (W.07.V1.2018,art.167/9, inw.01.1.20191

Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevol­ge deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meer­derheid worden beslist. (W. 02.1/1,2010, art.7 F), inw.1.IX.2010)

 § 4. Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de  algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen waarin de betrokken  beslissing eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden

genomen.                                                                                   (W.07.V1.2018.art 167110, inw.011.2019)

Art. 577-8. § 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van interne orde aange­steld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstente­nis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.    (W.07.V1.2018.art.168a inw,01.1.2019)

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van  mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de !ijst van de forfaitaire presta­ties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen.  Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering. (W 07.V1.2018,art.168 b). inw.01.1,2019)

Indien hij is aangesteld in het reglement van interne orde, neemt zijn mandaat van rechtswege een einde bij de eerste algemene vergadering.

(W.07 V1.2018.art.168 c). inw.01.12019)

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden ver-
nieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het
mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een

vergoeding.                                                            (W. 02.V1.2010, art.8 B), inw.1.1X.2010)

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering; kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te bo­ven gaat.

§ 2     Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syn­dicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zicht­baar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, als­mede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne  orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen

worden geraadpleegd.                                              (W.07.V12018.art.168 d),  inw.01.1.2019)

De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.

(W. 02.V1.2010, art.8 C), inw.1.1X.2010)

§ 211. De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving van de syndicus in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.                            (w. 02.V1.2010, art.8 D), inw.1.IX.2010)

§ 3      Indien de betekening niet kan worden gedaan overeenkomstig artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt zij overeenkomstig artikel 38 van dit Wetboek.

De brief bedoeld in artikel 38, § 1, derde lid, moet dan aan de woonplaats van de syn-

dicus worden gericht.                                                (W.07.V1.2018.art.168 e), inw.01.1.2019)

§ 4      Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht

1° is opgeheven.                                                   (W. 02.V1.2010, art.8 E), inw.1.1X.2010)

2° is opgeheven.                                                   (W. 02.V1.2010, art.8 F), inw.1.1X.2010)

3° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te

laten uitvoeren;                                                        (W. 02.V1.2010, art.8 G), inw.1.1X.2010)

4° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stel­len;

5° het vermogen van mede-eigenaars te  beheren overeenkomstig artikel 577-5, § 3. (W.07.V1.2018,art.168 f), inw.01.1.2019)

6° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen.

Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwis­seling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. (W.15.V.2012, art.3, ten 1°), inw.1.1X.2012)

7° de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, §2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris; (W.02.1/1.2010, art.8 i 1' & 2°), inw.1,1X,2010)

8° aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de

vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmer­kingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zul­len als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld.

De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschap-
pelijke delen van het gebouw;                                        (W 02 VI.2010, art 8J), inw.1.IX.2010)

9° indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, bin­nen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een his­toriek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

(W.14 X11.2005, art.2, 004,1nw,7.1,2006)      (W, 02.1/1.2010, art.8 K), inw.1.1X.2010)

10° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-

eigenaars;                                                   (W. 02.VI.2010, art.8 1._), inw.1.1X_2010)

  11° Het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-pri­vate documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van interne orde, of door de algemene vergadering;

(w.02.v1.2010 ,art.8L),inw.1.1X.2010) (W.15.V.2012, a rt.3, 2°) (W.07.V1,2018,art.168 g), inw.01.1.20191

  12° desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;  (W. 02.VI.2010, art.8 L), inw.1.1X.2010)

  13° ten behoeve van de in artikel 577-7, §1,1°, d), bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek;

                 (W. 02.VI.2010, art,8 L), inw.1,1X.2010)

  14° aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;

(W. 02 VI,2010, art.8 L),inw.1.1X.2010)

  15° de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle over­eenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aan­gestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de der­de graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelf­de geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapi­taal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loon­trekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechts­persoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij vege van een be­slissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal; (W. 02.VI 2010, art.8 inw.1.1X.2010)

 16° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te ne­men aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschre­ven, de naam, het adres, de aandelen en de referenties van de kavels van de ande­re mede-eigenaars te bezorgen;               (W.07.VI.2018,art.1681-1. Inw 01 I 2019

 17° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een dui­delijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stel­len minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uit­zondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig ka-

vets omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weer­spiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekenin­gen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de

mede-eigenaars;                                         (W, 02,V1.2010, art.8 L), inw.1 IX 2010)

 18° de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onder­houd, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeen­schappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te berei­den voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen. In voorkomend geval plaatst de syndicus de vraag aangaande de in de komende jaren te plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene vergadering.                                                                                                                                      (W 07.VI.2018,art 188 0,  inw.01 2019)

§ 5   De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

§ 6   De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. Zij kan hem eveneens, indien zij dit wenselijk acht, een voorlopige syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden. Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde  syndicus ontslaan bij vonnis. (W.07.VI,2018,art 168 j), inw.01.1.2019)

§ 7   Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iedere mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen.

De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen.

§ 8   Binnen eenzelfde vereniging van mede-eigenaars mag een syndicus niet tegelij­kertijd  lid van de raad van mede-eigendom of commissaris van de rekeningen zijn.

(W 07 VI.2018,art.168 k), inw,01.1.2019)

Art. 577-8/1. § 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad,  waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene  taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2. In afwachting van de op­richting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid  van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van  mede-eigenaars om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging  van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van

mede-eigendom uitvoert.                                                                                       (W.07.VI.2018,art.169, inw.01 1.2019)

§ 2. In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene verga­dering beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom die op dezelfde wijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is als omschreven in pa-

ragraaf 1.                                                                   (W 07.VI.2018,art 169, inw 01.1.2019)

§3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de be-noeming van de leden van de raad van mede-eigendom. zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar. (W.07.VI.2018,art.169 inw.01.1.2019)

§ 4. Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus
op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of
documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van be-

lang zijn voor de mede-eigendom. Hij kan andere opdrachten of bevoeqdheidsdele­gaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de  wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commis­saris inzake de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de algemene vergadering be­zorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.   (W.07.VI,2018  art.169, inw.01.1.2019)

Art. 577-812. De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de reke­ningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars  controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde

worden bepaald.                                                                           (W.07.VI.2018,art.170. inw.01.1.2019)

Onderafdeling IV
Rechtsvorderingen - Openbaarheid - Tegenstelbaarheid en overdracht

Art. 577-9. § 1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te tre­den, als eiser en ais verweerder.

Niettegenstaande artikel 577-5, § 3, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, als eisen en als verweerder, al dan niet samen met een of meerdere  mede-eigenaars, in rechte op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefe­ning, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemene delen, of met betrekking tot het beheer ervan, alsook met het oog op de wijziging van de aandelen in de gemene delen en de verdeling van de lasten.

(W.07.V1,2018,art.171/1, inw,01.12019)

De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene verga­dering. De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene verga­dering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld.              (W. 02.VI.2010, art,11, 1°), inw.1.IX.2010)

ledere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere me­de-eigenaars inlicht.

§1/1. Indien het financieel evenwicht van de mede-eigendom in het gedrang is of in­dien de vereniging van mede-eigenaars in de onmogelijkheid verkeert om het behoud  van het gebouw of de overeenstemming ervan met de wettelijke verplichtingen te waarborgen. kunnen de syndicus of één of meerdere mede—eigenaars met tenminste één vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de zaak aanhangig maken bij de  rechter om één of meer voorlopige bewindvoerders aan te wijzen op kosten van de  vereniging van mede-eigenaars die, voor de hem door de rechter toegekende taken,  de organen van de vereniging van mede-eigenaars vervangen.

(W.07.VI.2018,art 171/2, inw.01.1.2019)

§ 2        ledere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke   of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen, indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.             W.07.1/1.2018 art.:11/3 inw,01.1.2019)

Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de
datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. (vv. 02.VI.2010,art.11, 2"), inw.1.1X.2010)

§ 3          ledere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.

§ 4, Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.

Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

§ 5      Vanaf het instellen van een van de vorderingen bedoeld in de §§ 3 en 4, en voor zo­ver zijn eis niet afgewezen wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing.

§ 6      ledere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:

1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;

2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk na­deel veroorzaakt, evenals de berekeningen ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

§ 7      Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar

plaats de vereiste beslissing neemt.                              (W.07.V1.2018.art.171/4,_inw.01.1.2019)

§ 8      De mede-eigenaar die eiser of verweerder is in een procedure tegen de vereni­ging van mede-eigenaars, draagt bij in de voorschotten voor de gerechtelijke en bui­tenrechtelijke kosten en erelonen ten  laste van de vereniging van mede-eigenaars, onverminderd de latere afrekeningen.                           (W.07.V1.2018,art.171/5, inw,01.1.2019)

De mede-eigenaar, die verweerder is in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig  ongegrond werd verklaard, wordt vrijgesteld elke bijdrage in de erelonen en kosten. die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

(W.07.V1.2018,art.17115, inw,01.1.2019)

De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerechtelijke procedure tegen de 
vereniging van mede-eigenaars door de rechter volledig gegrond wordt verklaard, 
wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten. die worden verdeeld

over de andere mede-eigenaars.                                          (W.07.V1.2018,art.171/5, inw.01.1.2019)

Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt  verklaard, draagt de mede-eigenaar, 
die eiser of verweerder is. bij in de erelonen en  de kosten ten laste van de vereni-

ging van mede-eigenaars.                                           (W.07.VI.2018,art.171/5, inw.01.1.2019)

§ 9., wordt opgeheven.                                               (W.07.VI.2018.art.171/6, inw.01.1.2019)

Art. 577-10. § 1. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegenge­steld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.

§ 1/1. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adres-

veranderingen of de in het persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de syndicus.                                                                                                                                                            (W.07.V1.2018.art.172/a), inw.01.1.2019)

De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn.

(W 02.V1.2010, art1.12, 1°), inw.1.1X.2010)

§ 2   Het reglement van interne orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.

(W 07 V1.2018.art 172/b), inw.01.I.2019)

De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van interne orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.                                                       (W.07.1/1.2018,art.172/b). inw.01.1.2019)

De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen  indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een vooraf­gaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval  deelt de syndicus dit mee op de eerstvolgende algemene vergadering.

(W.07.V1.2018,art.172/e). inw.01.1.2019)

Het reglement van interne orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belang-
hebbende geraadpleegd worden.                                 (W.07,V1.2018art.172lb), inw.01,1.2019)

§ 3   De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraad­pleegd worden.

§ 4   ledere bepaling van het reglement van interne orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan

zij tegenstelbaar zijn.                                                 (W 07 V1.2018,art.172/d), inw.01.1.2019)

Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goed­keuring ervan. Zij kunnen worden tegengeworpen aan de andere titularissen van een  zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, en wel onder de volgende voorwaarden.  voor zover men, in voorkomend geval, de overschrijving in het register van de hypo­theekbewaarder heeft nageleefd: (W.07.V1.2018,art.172/e), inw.01.1.2019)

1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor de vesti­ging  van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het recht vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de  vestiging van het recht, van het bestaan van het reglement van interne orde en van het register bedoeld in § 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving  die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende zending; de persoon die het recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-­eigenaars en de titularis van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die  ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving:

(W.07.V1.2018,art_172/e), inw.01.1.2019)

2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na de vesti­ging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen de dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen

overeenkomstig artikel 577-6, §12.                               (W 07.V1.2018 art.172/e), inw.01.I.2019)

Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter om de vernietiging of wijzi­ging verzoeken van elke bepaling van het reglement van interne orde of van elke  onregelmatige bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadem aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel

berokkent.                                                                 (W.07.VI 2018 art.1721f & g), inw.01.1.2019)

Deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving die 
hem terzake wordt gedaan overeenkomstig het tweede lid, 2°, en uiterlijk binnen vier
maanden na de algemene vergadering.                        (W.07 VI.2018 art 172/h inw.01.1.2019)

Art. 577-11. § 1. In het vooruitzicht van een rechtshandeling tot overdracht of wijzi­ging van het eigendomsrecht op een kavel onder levenden deelt de instrumenteren­de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de uittredende  mede-eigenaar, naargelang het  e v a voor  ondertekening e r t e k e n n van  d e overeenkomst of. in voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, aan de nieu­we mede-eigenaar de volgende inlichtingen en documenten  mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen:

(W.07.VI 2018,art.1731a), inw.01 1.2019)

1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in § 5, tweede en derde lid;

2° het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar verschuldig­de achterstallen, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke of buitengerech­telijke invorderingen alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens deze  paragraaf en paragraaf 2 vereiste informatie; (W.07.1/1.2018,art.1731), inw.01.1.2019)

3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reser­vekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigen­domsoverdracht heeft besloten en van de bedragen die in het geding zijn;

(W.07 VI 2018,art.1731c) inw.01.I.2019)

4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom;

5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar;

6° een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.

Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naarge­lang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de uittredende mede-eigenaar, de partijen in kennis van diens verzuim.

(W.07.VI.2018.art.1731d), inw.01.1.2019)

§ 2. In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op  een kavel onder levenden of in geval van eigendomsovergang wegens overleiden, verzoekt de instrumenterende notaris bij aangetekende zending, de syndicus van de  vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee  te delen alsook, in voorkomend geval, de bijgewerkte versies van de in de eerste pa-

ragraaf bedoelde informatie:                                                                       (W.07.VI.2018 art.173/e inw.01.1.2019)

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieu­wing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergade­ring van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigen­domsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelij­ke delen, waartoe de algemene vergadering voor de vaste datum van de eigen­domsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om be­taling heeft verzocht;

4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande ver­schuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.

De documenten vermeld in §1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de syn­dicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft.

De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de nieuwe mede-eigenaar.

(W.07.VI.2018,art.173/f1, inw.01.I.2019)

Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen na het verzoek; stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim.

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°5 vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij gebruik kan maken van de gemeen-

schappelijke delen.                                                 (VV.07.VI.2018,art.173/q), inw.01.1.2019)

De nieuwe mede-eigenaar is evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone las­ten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.

(W.07.VI.2018,art.173/h), inw.01.1.2019)

§ 3      In Geval van een akte tot overdracht of wijziging van een eigendomsrecht op een  kavel of van zakenrechtelijke bezwaring van een eigendomsrecht van een kavel on­der levenden deelt de instrumenterende notaris binnen dertig dagen na het verlijden  van de authentieke akte aan de syndicus mee op welke dag de akte is verleden, als­ook de identiteit van de betrokken kavel en de identiteit en het huidige en eventueel  nieuwe adres van de betrokken personen en, in voorkomend geval, de identiteit van  de lasthebber aangewezen overeenkomstig 577-6, 1, tweede lid.

(W.07.VI,2018,art.173/1), inw.01.1.2019)

§ 4      De kosten voor de mededeling van de krachtens  de paragrafen 1 tot 3 vereiste informatie worden gedragen door de uittredende mede-eigenaar. 11

(W.07.VI 2018,art.173/1), inw.01.I.2019)

 § 5 In geval van eigendomsoverdracht van een kavel:

1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eige­naars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de  periode tijdens welke hij  geen gebruik kon maken van de gemene delen; de afreke­ning wordt door de syndicus opgesteld; het aandeel van de kavel in het werkkapi­taal. wordt terugbetaald aan de uittredende mede-eigenaar en opgevraagd bij de

nieuwe mede-eigenaar;                                            (VV.07.VI.2018.art.1731k), inw.01.1.2019)

2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging.

Art. 577-1111. Bij het verlijden van de authentieke akte moet de instrumenterende notaris de door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstellen op gewo­ne en buitengewone lasten, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke  en bui­tengerechterlijke invorderingen, afhouden, alsook de kosten voor de mededeling van  de krachten artikel 577-11, g, 1 tot 3 vereiste informatie. De instrumenterende notaris betaald echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de schuldei­sers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering.                                                                                                                    (W.07.VI.2018,art.174, inw.01 .1.2019)

Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstellen of kosten betwist, brengt de instrumenteren notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke  akte de syndicus daarvan bij aangetekende zending op de hoogte.

(W.07.V1.2018 art.174 nw.01.I.2019)

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend  beslag ig21erit.MIfill werkdagen  na de verzending van de in het tweede lid bedoel­de aangetekende zending, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de echtere stellen aan de uittredende mede-eigenaar betalen.                       (W_07.VI.2018,art.174, inw.01 I 2019)

Art. 577-11/2. Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn.

De syndicus draagt er zorg voor dat deze vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld.

De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

(W. 02,VI.2010, art.15), inw 1.IX.2010)

Onderafdeling V
Ontbinding en vereffening

Art. 577-12. De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat; om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.

De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg.

De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authen­tieke akte vastgelegd.

De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging uit, op verzoek van iedere belang­hebbende die een gegronde reden kan aanvoeren.

Art. 577-13. § 1. De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging van mede-eigenaars vermelden dat zij in vereffening is.

§ 2       Voor zover niet anders is bepaald in de statuten of in een overeenkomst, bepaalt de algemene vergadering van mede-eigenaars de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars aan.

Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van de vereniging.

§ 3       De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, § 1, en 57 van het Wetboek van vennootschap­pen zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.

(W. 02.VI.2010, art.16), inw.1.IX.2010)

§ 4       De afsluiting van de vereffening wordt bij een notariële akte vastgelegd, die over­geschreven wordt op het hypotheekkantoor.

De akte bevat :

1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en be­scheiden van de vereniging van mede-eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moe­ten worden bewaard;

2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan de schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhandigd.

§ 5          Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van mede-eige­naars, de syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de overschrijving voorgeschreven in §4.

 Art. 577-1311. De akten in verband met de gemeenschappelijke delen die overeen-­    komstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypo­theekkantoor worden overgeschreven, worden uitsluitend overgeschreven op naam van de vereniging van mede-eigenaars.    (W. 02.1/L2010, art.17). inw.1.IX.2010)

 

 

Onderafdeling VI
Dwingend karakter

Art. 577-14. De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.] 12

(W. 30.V1.1994, art.2, inw.1 .XIII.1995)

De niet met de vierende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen  uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding  van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

(W  07.VI.201B,art.175, inw.01.1.2019)

Afdeling III
Wijzigingsbepalingen

[vv. 30.V1.1994]

[Art. 3. In artikel 1 van de wet van 16 dec. 1851 houdende herziening der wet over de hy­potheken, gewijzigd bij de wet van 8 juli 1924, worden de woorden "met inbegrip van de akten betreffende de wederzijdse rechten der eigenaars van verdiepingen of van gedeel­ten van verdiepingen in een opgericht of op te richten gebouw" vervangen door de woor­den "met inbegrip van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4, § 1, en 577­13, §4, van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen".

Art. 4. In artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1913, wordt tus­sen het tweede en het derde lid het volgende lid ingevoegd:

"In de gevallen bepaald in artikel 577-12, derde en vierde lid, van het Burgerlijk Wet­boek, wordt de beslissing ingeschreven op de kant van de overschrijving van de authen­tieke akte vermeld in artikel 577-4, § 1 van hetzelfde Wetboek. Hetzelfde geldt voor de inleidende akte in het geval bedoeld in artikel 577-12, vierde lid, van hetzelfde Wetboek."

Art. 5. In art. 84 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 okt.1913 en 10 okt.
1967, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd: "Voor de
toepassing van art. 577-12 van het B.W. moeten aan de bewaarder worden voorgelegd:

1" door de notaris, indien het een notariële akte betreft, twee uittreksels op zegel, be­vattende de datum van de akte houdende vaststelling van de ontbinding van de vere­niging van mede-eigenaars, de naam van de optredende notaris en diens standplaats alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de partijen bij de akte bedoeld in artikel 577-4, §1, van het Burgerlijk Wetboek;

2° door de eiser, indien het een rechtsvordering betreft, twee uittreksels op zegel, bevattende de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de partijen, alsmede de rechtbank die kennis moet nemen van de vordering;

3° door de partijen of door een derde, indien het een rechterlijke beslissing betreft, twee uittreksels op zegel door de griffier afgegeven, bevattende de datum waarop de rechterlijke beslissing is genomen, het gerecht dat ze heeft genomen, de naam, voor­namen, beroep en woonplaats van de partijen, het beschikkend gedeelte van de rech­terlijke beslissing en een verklaring van de griffier waaruit blijkt dat er geen rechtsmid­delen zijn aangewend."

Art. 6. Artikel 127 van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid: "Ongeacht de dagtekening van de akte en van de overschrijving ervan, zijn zij gehouden de akte bedoeld in artikel 577-4, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, en de wijzigingen ervan, in het getuigschrift te vermelden,"

Art. 7. Artikel 13 van de wet van 10 okt.1913 brengende wijzigingen in de hypotheekwet en in de wet op de gedwongen onteigening en regelende opnieuw de inrichting van de bewaring der hypotheken, wordt aangevuld met het volgende lid: "De notarissen be­last met het opstellen van de akte bedoeld in artikel 577-13, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, geven als eigendomstitel aan degene die vermeld is in de akte bedoeld in artikel 577-4, § 1, van hetzelfde Wetboek."

[ Artikel 27 van de hypotheekwet van 16 dec.1851, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 feb.2014, wordt aangevuld met een bepaling onder 70, luidende:

 

 

21

[ “7° De vereniging van mede-eigenaars, op  de kavel in een gebouw of groep van  gebouwen voor de bijdragen verschuldigd met betrekking tot  deze kavel. Dit voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande  boekjaar. Het neemt rang na het voorrecht van de gerechtskosten bepaald in artikel  17, het voorrecht bepaald in artikel 17, het voorrecht bepaald in artikel 114 van de wet van 4 april betreffende de verzekeringen en de eerder ingeschreven voorrechten," ]1

(W.07,V1.2018, Afdeling 2 - Wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, art.176, invv.01.I.2019)

 

[ Artikel 29 van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende woorden:  

"en van het voorrecht bedoeld in artikel 27, 7°,".

(A.21.V1.2018. Afdeling 2 - Wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, art.177, inw 01.1,2019)

Art. 8. Art. 591 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 dec.1967, 15 jul.1970, 1 apr.1976,14 jul.1976,10 jan.1977, 31 mrt.1987, 29 aug.1988,12 jun.1991 en bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 okt.1985, wordt als volgt aange­vuld: "2° bis van de vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 577-9, §§ 2,3,4,6 of 7, 577-10, § 4, en 577-12, vierde lid, van het B. W."

Art. 9. Artikel 594 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 24 juni 1970,15 juli 1970,12 mei 1971,7 mei 1973,14 juli 1976,1 augustus 1985, 26 juni 1990,18 juli 1991 en bij koninklijk besluit van 17 oktober 1986, wordt ais volgt aangevuld:

"21° op de vordering tot benoeming van een syndicus of tot aanwijzing van een ver­vanger, ingesteld op grond van artikel 577-8, §1 of § 7, van het Burgerlijk Wetboek."

Art. 10. Bij artikelen 629, 1°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 15 juli 1970, 10 jan. 1977 en 4 aug. 1992 en bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 okt. 1985, worden de woorden "20", en "30", de woorden "2'bis,", ingevoegd.]

[ Artikel 591, 2°bis, van het Gerechtelijk Wetboek, in gevoegd bij de wet van 30 juni 1994, wordt vervangen als volgt:

[ "2°bis van geschillen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen;.". ]]

(W.07.V1,2018, Afdeling 3_- Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, art.178, invv.01.1.2019)

Afdeling IV
Overgangsbepalingen

Voor alle voorafgaande wetten en/of wetswijzigingen, met name (W. 08.VII.1924),          30,V1.1994, art.1 §1,

inw.01.1/111.1995), (W. 02.VI.2010, inw.1 1X 2010), (W.13.V1ll,2011), (W. 15.V2012), hebben alle eerdere
overgangsbepalingen reeds hun volle uitwerking gehad.

Dus enkel voor de huidige wijzigingen en toevoegingen aan de wet (W.07.VI.2018. art. 162 firn 179.. inw.
01.01.2019 i/d voorafgaande gecoördineerde vettekst `onderlijnd'), gelden volgende overgangsbepalingen.

[ Deze wet is vanaf 1 januari 2019 van toepassing op elk gebouw of elke groep van ge­bouwen die beantwoorden die beantwoorden aan de in artikel 577-3 van het Burger-lijk Wetboek bedoelde voorwaarden.

Alle bepalingen die betrekking hebben op de algemene vergadering of haar beslissin­gen gelden alleen voor de algemene vergaderingen die worden gehouden na de in  werkingtreding van deze wet.

De wijziging van artikel 577-8. § 1, tweede lid. van het Burgerlijk Wetboek is enkel van  toepassing op de overeenkomsten die na de inwerking van deze wet worden gesloten of verlengd.

Een afwijking op de toepassing van de afdeling met als titel "Gedwongen mede­eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen" waartoe geldig is beslist voor de inwerkingtreding van deze wet, valt niet onder het toepassingsgebied van het nieuwe artikel 577-3, eerste lid, laatste zin.

Niettegenstaande het nieuwe artikel 577-4 1 2° van het Burgerlijk Wetboek behouden de bedingen en sancties betreffende de betaling van deze lasten die bj.i de inwerkingtreding in het reglement van interne orde van deze wet staan, hun uitwer­king overeenkomstig artikel 577-10, § 4, tweede lid.

De bepalingen onder 1°, 2° en 3° van het nieuwe art. 577-4, 2 van het Burgerlijk Wet-
boek die zich na  de inwerkingtreding van deze wet nog in het reglement van mede-eigendom bevinden, worden geacht deel uit te maken van het reglement van interne orde.

De verplichtingen van artikel 577-5, § 3. 1°, van het Burgerlijk Wetboek tot samenstel­ling van een reservekapitaal is onmiddellijk van toepassing voor de volledige boekja­ren die na de inwerkingtreding van deze wet vallen, ook op gebouwen waarvan de gemene delen op datum van de inwerkingtreding van deze wet sinds minsten vijf jaar opgeleverd zijn. I            (VV.07.V1.2018, Afdeling 3 - Overgangsbepalingen, art.179 inw.01.1.2019)

Inwerkingtreding

(W. 02.VI.2010, art.19), invv.1.1X.2010) (W.13.V111_2011, art,2)
De hierna volgende artikels hebben nog actualiteitswaarde:
§ 1     Deze wet is vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de bekendma­king ervan in het Belgisch Staatsblad van toepassing op elk gebouw of groep van gebouwen die beantwoorden aan de in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek be­doelde voorwaarden.

In afwijking van het eerste lid, is artikel 3, letters A) en B), slechts van toepassing op de gebouwen of groepen van gebouwen waarvan de verdeling van het eigendoms­recht op de privatieve kavels, zoals bedoeld in artikel 577-3, eerste lid, van hetzelf­de Wetboek, gebeurt na de inwerkingtreding van deze wet.

§ 2   De syndicus bedoeld in artikel 577-4, § 1, derde lid, 4° van hetzelfde Wetboek legt binnen achtenveertig maanden na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577-14 van hetzelfde Wetboek aangepaste versie van de be­staande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen authentieke akte vereist.                                                        (W.13.VIII 2011, art.2, ten 1°)

Indien een authentieke akte wordt verleden, zal de hypothecaire publiciteit van deze akte uitsluitend gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars.

(W .13.VIII. 2011,  art.2, ten  2°)

§ 3     Behoudens wat de statuten betreft, is het recht van de mede-eigenaar om een vertaling te krijgen van de documenten van de vereniging van mede-eigenaars over­eenkomstig artikel 577-11/2 van hetzelfde Wetboek slechts van toepassing op de documenten die worden opgesteld na de inwerkingtreding van deze wet.

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons